อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
คู่มือประชาชน

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ 25 ม.ย. 65 237
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 7 ก.พ. 65 576
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 7 ก.พ. 65 426
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 7 ก.พ. 65 427
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 19 มี.ค. 64 461
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 19 มี.ค. 64 474
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขยะและการขนสิ่งปฏิกูล 19 มี.ค. 64 464
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 19 มี.ค. 64 474
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 19 มี.ค. 64 419