อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
สำนักปลัด

นางสาวรัตนา อ้วนกันยา
หัวหน้าสำนักปลัด
043-669020 ต่อ 16

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวรุ่งฤดี สะอาด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายอานนท์ ทองดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายอนุชาติ หินซุย
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

.
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)

นางสาวดวงตา ราชสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพรรณิการ์ สีจันดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายธนาธิป ปรองดอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสุบรรณ สุมาลี
พนักงานสูบน้ำ

นายทองอินทร์ หลุบเลา
พนักงานประจำรถขยะ

นายอุดม โศกค้อ
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุเทพ เลี้ยง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขาดเบา

นายอมรศักดิ์ ขุณิกากรณ์
พนักงานทั่วไป

นายวุฒิไกร เกาะกิ่ง
คนงานทั่วไป

นางสาวทิพยกฤตรา พันแก้ว
แม่บ้าน

นายมารุต นันทโคตร
คนงานทั่วไป