อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
สำนักปลัด

นางสาวรัตนา อ้วนกันยา
หัวหน้าสำนักปลัด
043-669020 ต่อ 16

นายปรีชา งามดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
043-669020 ต่อ 16

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวรุ่งฤดี สะอาด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายอานนท์ ทองดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณิการ์ สีจันดา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายวีรศักดิ์ นามเรือง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวดวงตา ราชสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนาธิป ปรองดอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสุบรรณ สุมาลี
พนักงานสูบน้ำ

นายทองอินทร์ หลุบเลา
พนักงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุเทพ เลี้ยง
คนงานทั่วไป

นายอมรศักดิ์ ขุณิกากรณ์
ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวุฒิไกร เกาะกิ่ง
คนงานทั่วไป

นางสาวทิพยกฤตรา พันแก้ว
แม่บ้าน

นายมารุต นันทโคตร
คนงานทั่วไป