อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
กองคลัง

นางสาวภทรมน โพธิกะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
043-669020 ต่อ 18

สิบโทไผ่ สีทะ
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายธีรภัทร มิรัตนไพร
ผช.พจง.พัสดุ

นางสาวสุกัญญา ถานัดดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวกมลพร พลแก้ว
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้