อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
กองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
043-669020 ต่อ 18

-ว่าง-
จพง.การเงินและบัญชี

-ว่าง-
จพง.จัดเก็บรายได้

-ว่าง-
จพง.พัสดุ

นายธีรภัทร มิรัตนไพร
ผช.พจง.พัสดุ

นางสาวสุกัญญา ถานัดดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวกมลพร พลแก้ว
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวณัฐภัชศร โพธิ์ธาราม
พนักงานจ้างเหมาบริการ