อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
กองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
043-669020 ต่อ 19

นางพิไลลักษณ์ ผาริการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายสุทิน สินธุไพร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายอนุชา มีสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเทวินทร์ นามน้าวแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายนวพล วงแหวน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายรุ่งรัตน์ สิมพันธุ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา