อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
ข้อมูลทั่วไป อบต.แสนสุข
 


ข้อมูลทั่วไป
 
ที่ตั้ง  
         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  114  หมู่ที่  13  ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  อำเภอพนมไพร  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  7  กิโลเมตร  และ ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ  60  กิโลเมตร

เขตพื้นที่  
         ตำบลแสนสุขมีเนื้อที่ประมาณ  48.466  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  30,291.25  ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้  
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  อบต.ชานุวรรณ  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้             ติดต่อกับ  อบต.พนมไพร , อบต.สระแก้ว  ,  อบต.วารีสวัสดิ์  อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  อบต.กุดน้ำใส  ,  อบต.โพธิ์ใหญ่ 

ภูมิประเทศ
          ลักษณะสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำ  แหล่งธรรมชาติจึงมีมาก  มีป่าชุมชนขนาดใหญ่  คือ  ป่าดงเค็ง  และป่าดอนตูม

ลักษณะภูมิอากาศ
        อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อน  และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ
ฤดูร้อน      มีอากาศร้อนและแห้งแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน       มีฝนตกไม่สม่ำเสมอระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว   มีอากาศเย็นระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

จำนวนหมู่บ้าน  ประชากร และการปกครอง
            แบ่งการปกครองออกเป็น  18  หมู่บ้าน  ประชากรเฉลี่ย  173  คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
View : 1827