อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
กองสวัสดิการ

นางบัวสอน สินธุไพร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
043-669020 ต่อ 15

นางสาวจิตตรา วิสุมา
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวณิต โพธิกะ
ผช.จพง.ธุรการ