อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
กองการศึกษา

นางสาวณัฏหทัย มงกุฎ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุภาพ ศรีคำภา
ครู

นางฐศินา เกษราช
ครู

นางสาวปาณิสรา ผ่านภูวงศ์
ครู

นางเกษร แสงสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรอารี เศรษฐใส
ผู้ดูแลเด็ก

นางฐานิตา เนตรรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางกนิษฐา แดนกาไสย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาภรณ์ สังสนา
ผู้ดูแลเด็ก

นายพงษ์สุวรรณ หุ่นไทยสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางจำเนียร มณีจันทร์
ผู้ประกอบอาหาร

นายโยธิน เหล่าแถลง
คนงานทั่วไป

นางไข่ ธุรกิจ
ภารโรง ศพด.บ้านโพธิ์น้อย