อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 34
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 25
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 51
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 24 ม.ย. 66 23
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ม.ย. 66 43
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 ม.ย. 66 8
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 66 14
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือนแรก) 22 ม.ย. 66 8
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ม.ย. 66 12
รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 21 ม.ย. 66 33
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 66 10
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข 19 ม.ย. 66 15
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ปี 2564 -2566 25 ม.ย. 65 248
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 21 ม.ย. 65 245
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 7 ก.พ. 65 500
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 7 ก.พ. 65 442
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 529
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 554
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 7 ก.พ. 65 813
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546 10 พ.ค. 64 415
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หน้า 7 10 พ.ค. 64 382
ประกาศ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ค. 64 706
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 พ.ค. 64 587
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล) 10 พ.ค. 64 483