อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ปี 2564 -2566 25 ม.ย. 65 133
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 21 ม.ย. 65 161
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 7 ก.พ. 65 420
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 7 ก.พ. 65 370
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 446
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 435
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 7 ก.พ. 65 665
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546 10 พ.ค. 64 345
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หน้า 7 10 พ.ค. 64 312
ประกาศ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ค. 64 589
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 พ.ค. 64 490
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล) 10 พ.ค. 64 396