อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2569 23 ม.ย. 67 23
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23 ม.ย. 67 23
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 23 ม.ย. 67 25
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 99
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 89
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 24 ม.ย. 66 105
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 24 ม.ย. 66 96
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ม.ย. 66 100
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 ม.ย. 66 34
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 22 ม.ย. 66 41
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปี 2566 (6 เดือนแรก) 22 ม.ย. 66 35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 21 ม.ย. 66 34
รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 21 ม.ย. 66 52
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 66 35
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข 19 ม.ย. 66 43
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ปี 2564 -2566 25 ม.ย. 65 277
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 21 ม.ย. 65 281
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 7 ก.พ. 65 587
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 7 ก.พ. 65 512
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 604
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ก.พ. 65 629
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 7 ก.พ. 65 898
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546 10 พ.ค. 64 456
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หน้า 7 10 พ.ค. 64 434
ประกาศ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10 พ.ค. 64 841
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 พ.ค. 64 663
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล) 10 พ.ค. 64 552