อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 ม.ย. 67 68
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 พ.ค. 66 156
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 ม.ย. 66 136
รายงานผลการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 19 ม.ย. 66 137
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 ม.ย. 65 634
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 4 ม.ย. 65 555
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 14 มี.ค. 65 321
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 683
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 552
แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 10 พ.ค. 64 558
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 20 มี.ค. 64 631
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 20 มี.ค. 64 649
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 มี.ค. 64 539
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20 มี.ค. 64 554
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 20 มี.ค. 64 566
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 20 มี.ค. 64 582