อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 ม.ย. 66 30
รายงานผลการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 19 ม.ย. 66 32
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25 ม.ย. 65 238
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 ม.ย. 65 524
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 4 ม.ย. 65 481
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 14 มี.ค. 65 234
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 571
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 476
แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 10 พ.ค. 64 491
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 20 มี.ค. 64 481
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 20 มี.ค. 64 547
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 มี.ค. 64 442
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20 มี.ค. 64 450
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 20 มี.ค. 64 473
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 20 มี.ค. 64 470