อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สถิติการให้บริการของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการและสถิติผู้รับบริการผ่าน e-service ปี พ.ศ.2566 22 ม.ย. 67 66
ขั้นตอนวิธีการใช้งานในระบบบการให้บริการ e-service 21 ม.ย. 67 55
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ม.ย. 66 198
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 18 ม.ย. 66 165
คู่มือการปฏิบัติงานด้านประเพณี ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (งานการส่งเสริมกีฬา) 25 ม.ย. 65 377
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ม.ย. 65 399
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 ก.พ. 65 624
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 10 พ.ค. 64 613
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 20 มี.ค. 64 652