อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ม.ย. 66 45
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 18 ม.ย. 66 33
สถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ปี 2566 18 ม.ย. 66 33
คู่มือการปฏิบัติงานด้านประเพณี ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (งานการส่งเสริมกีฬา) 25 ม.ย. 65 242
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 ม.ย. 65 295
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 ก.พ. 65 514
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 10 พ.ค. 64 498
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 20 มี.ค. 64 532